[Guest Post] คุณค่าทางธุรกิจใหม่ที่คุณจะได้รับจากการใช้ระบบ Low-Code ร่วมกับทรัพยากรที่มีอยู่เดิม โดย OutSystems

outsystems banner 01 600x122 1 - [Guest Post] คุณค่าทางธุรกิจใหม่ที่คุณจะได้รับจากการใช้ระบบ Low-Code ร่วมกับทรัพยากรที่มีอยู่เดิม โดย OutSystems เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีนั้นมักจะหลงลืมไปว่าในบางครั้ง อุตสาหกรรมอื่นนั้นก็อาจมีความก้าวหน้าในการทำ Digital Transformation ที่เหนือกว่าอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเสียเองด้วยซ้ำ
ตัวอย่างหนึ่งนั้นก็คือในงานด้านวิศวกรรมที่มักถูกมองว่าเป็นพนักงานกลุ่ม “Blue Collar” ซึ่งมักจะทนใช้งานเทคโนโลยีด้าน IT เดิมๆ เป็นเวลานานแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มักจะมีอายุสั้นและมีสิ่งใหม่ๆ ออกมาตลอด อย่างไรก็ดี งานด้านวิศวกรรมและการผลิตนั้นก็ยังนำหน้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบถึงการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้งาน อย่างเช่น 5G, AI หรือ IoT เป็นต้น
ในเชิงของการพัฒนา Application ภายในองค์กรเองนั้น ธุรกิจด้านวิศวกรรมเองก็นำหน้าอุตสาหกรรมอื่นๆ อยู่หลายก้าวเช่นกัน
Schneider Electric ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจจากการที่เมื่อเร็วๆ นี้ได้ออกมาประกาศว่ามีการใช้งาน Low-Code Development Framework ในการพัฒนา App

Source Link

Comments

Copied title and URL