[Guest Post] เริ่มต้นใช้งาน AI กับธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย IBM Visual Insights

IBM Visual insight pic 01 600x375 1 - [Guest Post] เริ่มต้นใช้งาน AI กับธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย IBM Visual Insights เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
IBM Visual Insights เป็นชุด Software ที่มีความสามารถในการสร้าง AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพและ VDO ได้อย่างง่ายดาย โดยการใช้งานในรูปแบบ GUI ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำ Coding หรือ Programing แต่อย่างใด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Label ข้อมูลรูปภาพเพื่อสอนระบบ AI ให้เรียนรู้สิ่ง ต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้งานได้ธุรกิจได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติของ IBM Visual Insights

ช่วยลดเวลาในการ Training Model ที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอและรูปภาพเพื่อให้ระบบ AI เรียนรู้ โดยผู้ใช้งานทำการป้อนชุดข้อมูลวีดีโอหรือรูปภาพตัวอย่างที่เตรียมไว้เข้าไปในระบบ IBM Visual Insights ก็จะสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์แยกแยะรูปแบบของภาพหรือวัตถุรูปทรงต่างๆ ในวีดีโอตัวอย่างได้ทันทีถูกออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็ม โดยเฉพาะบนพื้นฐานที่ว่า “Bring AI to All” หรือการนำเสนอโซลูชั่น AI ให้กับผู้ใช้องค์กรทุกคนสามารถเข้าถึงไ

Source Link

Comments

Copied title and URL