Fortinet Webinar Series EP #9: Protect the Heart of Your Business

fortinet logo w150 2 - Fortinet Webinar Series EP #9: Protect the Heart of Your Business เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


ทุกองค์กรมีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันเสมอทั้งแบบ On-premise, Cloud หรือไฮบริด เพื่อรองรับการทำงานได้หลากหลายตามต้องการ แต่เมื่อแอปพลิเคชันเหล่านี้เกิดล่ม นอกจากจะกระทบต่อฝ่ายต่างๆ ที่ปฎิบัติงานในองค์กรแล้ว ยังส่งผลกระทบกับระบบ Supply Chain ต่อๆ มาด้วย ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน เหล่านี้ต้องเข้าถึงและประมวลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งถ้าไม่มีการป้องกันเว็บแอปพลิเคชันที่ถือเป็น “หัวใจ” ขององค์กรแล้ว นั่นหมายถึงการดำเนินธุรกิจกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง และอาจนำไปสู่ความสูญเสียได้อย่างมหาศาล
จากการคาดการณ์พบว่า ก่อนจะถึงปี 2021 นี้ ร้อยละ 90 ของเว็บแอปพลิเคชันจะมีโอกาสถูกโจมตีผ่านทาง API ที่ใช้ร่วมกันมากกว่าโจมตีผ่าน UI ซึ่งเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ 40 จากปี 2019
Fortinet Thailand ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฎิบัติการด้าน IT Security ร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื

Source Link

Comments

Copied title and URL