ราชกิจจาฯประกาศ "ยกเลิกเคอร์ฟิว-คลายล็อกเฟส 4" มีผล 15 มิ.ย.นี้

... และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL