WBA ชวนผู้ผลิตและผู้ให้บริการ Wi-Fi เข้าร่วม OpenRoaming ให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้ามระบบได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่

openroaming logo 600x300 1 - WBA ชวนผู้ผลิตและผู้ให้บริการ Wi-Fi เข้าร่วม OpenRoaming ให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้ามระบบได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Wireless Broadband Alliance (WBA) ได้ประกาศชักชวนผู้ผลิตเทคโนโลยี Wi-Fi ให้เข้าร่วมโครงการ WBA OpenRoaming เพื่อนำ Framework และมาตรฐาน OpenRoaming ไปใช้งาน และทำให้ผู้ใช้งาน Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อ Guest Network ได้จากทุกที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi และ Roaming ข้ามระบบเครือข่ายได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ เป็นประสบการณ์ใช้งานที่คล้ายคลึงกับ 5G
Credit: Wireless Broadband Alliance
ที่ผ่านมาถึงแม้ Wi-Fi จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงจนทุกแห่งหนต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ให้เชื่อมต่อ แต่ผู้ใช้งานนั้นก็ต้องประสบกับปัญหาที่มีสัญญาณ Wi-Fi ให้เลือกใช้เยอะเกินไป, ต้องเสียเวลายืนยันตัวตนใหม่, สัญญาณหลุดต้องเชื่อมต่อใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ในแง่ความสะดวกสบายในการใช้งานนั้นยังสู้ 5G ไม่ได้
WBA OpenRoaming นี้จะช่วยให้ Access Point ของผู้ผลิตทุกรายสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบกลางของ OpenRoaming ร่วมกันได้ และทำใ

Source Link

Comments

Copied title and URL