OpenAI เปิดรับสมัครทดลองใช้ API ภาษาธรรมชาติ ทำงานได้หลายแบบตาม Input กำหนด

openai api nlp - OpenAI เปิดรับสมัครทดลองใช้ API ภาษาธรรมชาติ ทำงานได้หลายแบบตาม Input กำหนด เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
OpenAI เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมทดลองใช้ API วิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ ที่ทำ Task AI เกี่ยวกับภาษาในภาษาอังกฤษได้แบบ General purpose ผู้ใช้เพียงกำหนดรูปแบบของคำตอบที่อยากได้ไปใน Input และ API จะตอบกลับมาใน Output ตามรูปแบบเอง
API ดังกล่าวของ OpenAI นั้นสามารถทำ Task วิเคราะห์ภาษาธรรมชาติในภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเติมคำตอบในประโยค การค้นหาคำ การสรุปความ หรือการวิเคราะห์โทนเสียง ผู้ใช้สามารถสอนให้ AI ทำงานตามที่ต้องการโดยการใส่ Input เป็นตัวอย่างไป 2-3 ชุด หรือเทรนข้อมูลก็ได้ ตามความซับซ้อนของ Task ที่ต้องการทำ โดย AI ดังกล่าวจะทำการวิเคราะห์ Input ทื่ได้รับและคิดว่าผู้ใช้มีจุดประสงค์อะไรจากตัวอย่างที่ให้ แล้วจึง Output ออกมาเป็นคำตอบ
ตัวอย่างการทำงานของ API จาก OpenAI ในการแก้ไขประโยคภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น (Photo: OpenAI)
โมเดล AI ที่อยู่เบื้องหลัง API นี้ คือ GPT-3 ที่ Ope

Source Link

Comments

Copied title and URL