[Guest Post] กระทรวงดิจิทัลฯ โดยดีป้า ผนึกกำลังหัวเว่ยฯ เปิดศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)”

5G EIC 2 300x200 1 - [Guest Post] กระทรวงดิจิทัลฯ โดยดีป้า ผนึกกำลังหัวเว่ยฯ เปิดศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)” เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G ผสานความร่วมมือของทั้งระบบนิเวศ ให้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรุงเทพฯจากซ้าย – ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายเนวินธุ์ ช่อ

Source Link

Comments

Copied title and URL