แบตเตอรี่แช่แข็ง (Cryo-battery)

เทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถตอบโจทย์ทั้งสามข้อได้และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องคือ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆ จนถึงโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL