EA ผนึก “ไปรษณีย์ไทย” ส่งมอบ “เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ” สู่รพ.ทั่วประเทศ

... ไว้บนโทรศัพท์มือถือและแสดง QR Code ในโทรศัพท์มือถือที่ใช้พกพาประจำตัวเปรียบเสมือน eHealth Passport ใช้แสดงหรือตรวจสอบก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL