RPA + AI รวมร่างเทคโนโลยีเพื่อช่วยการทำงานให้ให้ดีกว่าเดิม

i am consulting logo - RPA + AI รวมร่างเทคโนโลยีเพื่อช่วยการทำงานให้ให้ดีกว่าเดิม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


เทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติ (Automation) ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายด้วยโซลูชัน RPA หรือ Robotic Process Automation ในหลายองค์กรและธุรกิจ แต่การนำ RPA มาทำงานอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถรองรับบางสถานการณ์ที่ข้อมูล (Input)  ลักษณะไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) ได้หรือไม่สามารถคิดวิเคราะห์เชิงลึกตีความจากความหมายของภาษามนุษย์รูปภาพหรือเสียงได้
จึงได้มีบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดังกล่าว โดยนำเอา AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์มาต่อยอดให้ RPA มีความฉลาดมากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะมีความสำคัญมากในอนาคตอันใกล้
AI ถูกนำมาใช้งานในหลายเรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่มีความสามารถหลายๆ ด้าน โดยเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของ RPA นั้น ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ดังนี้
1. RPA + Natural Language Processing (NLP)
ในกระบวนการทางธุรกิจยังคงมีเอกสา

Source Link

Comments

Copied title and URL