UTC มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ดึง NVIDIA DGX A100 เสริมทัพด้านเทคโนโลยี AI

g able logo - UTC มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ดึง NVIDIA DGX A100 เสริมทัพด้านเทคโนโลยี AI เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Chulalongkorn University Technology Center: UTC) แพลตฟอร์มในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด ได้ประกาศถึงความร่วมมือกับจีเอเบิลในการดำเนินการติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมทัพเทคโนโลยีทางด้าน AI มุ่งผลักดันงานวิจัยและช่วยเหลือนักวิจัยพัฒนานวัตกรรม ด้าน AI และ MedTech เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม และสร้างมาตรฐานงานวิจัยให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “นวัตกรทุกคนอยากให้งานวิจัยตนเองเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่น ซึ่งทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนา แต่หลายๆครั้งนักวิจัยอาจตั้งโจทย์จากตัวเอง ทำให้มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งาน พอจะไป

Source Link

Comments

Copied title and URL