COVID กับอนาคตที่เปลี่ยนไปของ Fintech

... Banking เป็นบริการที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร หรือการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อโอนเงินผ่านระบบ PromtPay.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL