ขนส่งนราฯเข้มผู้ประกอบการเดินรถป้องกันโควิด

... out ตอนลงรถและในกรณีเป็นผู้โดยสารที่ใช้มือถือไม่สะดวกก็จะมีแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายๆ เป็นแบบกรอกข้อมูลการเดินทางสำหรับรถโดยสารประจำทาง ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL